بایگانی برچسب: طالع بینی

جیوتیش

تاثيرات قاطع و خارق العادة خورشيد بر امكانات حياتي كرة خاك بر كسي پوشيده نيست. تاثيرات مبهوت كنندة اجرام سماوي بر يكديگر و از جمله بر كرة ما زمينه‌اي وسيع را براي تحقيق و مطالعة هر پژوهشگري از هزاران سال پيش گشوده است. همچنين تاثيرات كرة ماه بر جزر و مد و رشد گياهان موضوع جديدي براي بحث و تحقيق نيست. ولي آيا هيچگاه انديشيده‌ايد بجز خورشيد و ماه، كرة ما تحت تاثير امواج چه سيارات و اقمار ديگري قرار دارد؟ و اين امواج آسماني هر كدام چه اثراتي بر حيات ما خواهند داشت؟ آيا مي‌توانيم ساده‌لوحانه باور كنيم زندگي ما مستقل از حيات كيهاني است؟ در حالي كه بر فرض كرة ماه قادر است تا چندين متر آب اقيانوس‌ها را جابه جا كرده بر حيات آبزيان اثر بگذارد، آيا ما از تاثيرات ظريف اين امواج و گوي‌هاي آسماني در امان هستيم؟ مسلما” خير، تحقيقات دانشمندان نشان مي‌دهد افزايش انفجارات خورشيدي مي‌تواند بر خشم و بي‌قراري انسان‌ها و همينطور مرگ و مير موثر باشد. امروزه همچنين با پژوهش‌هاي جديد روانشناسان و روانكاوان، دوباره دستاوردها و آراء دانشمندان عصر ودايي مبني بر تاثيرات متقابل جسم، ذهن و روان تاييد شده است. بنابراين اگر اين گوي‌هاي آسماني بر دنياي مادي و تن ما اثراتي دارد لاجرم بر ذهن و روان ما نيز بي‌تاثير نخواهند بود. اين تاثيرات از گذشته‌هاي دور توجه انديشمندان را به خود جلب كرده بود. در واقع ستاره شناسي در گذشته از دو سو رشد كرده بود :

۱) دانش هيئت (ستاره شناسي) كه به تحليل فيزيك ستارگان، مكانيك اجرام سماوي و محاسبات ستارگان براساس سرعت و مدار آنها مي‌پرداخت.

۲ ) دانش نجوم (ستاره‌بيني) كه عموما” به اختر بيني و يا طالع بيني و آينده بيني نيز شهرت دارد و مراد از آن تحليل تاثيرات امواج ستاره‌اي بر روي زندگي ساكنين اين كرة خاكي است.

هر چند اين دو دانش در گذشته از هم جدا نبوده‌اند ولي هم اكنون قرن‌هاست كه دانش ستاره‌بيني مورد بي‌مهري‌ها و بي‌توجهي‌ها قرار گرفته و با خرافات آميخته شده است. ولي مسلما” با بررسي‌هاي جدي و مطالعه و تحقيق دقيق مي‌توان از اين پيكرة نيمه جان الهامات و درس‌هاي بسياري آموخت و از آنجا كه خوشبختانه اخيرا” اين دانش مورد توجه محققين نيز قرار گرفته است يقينا” در آينده شاهد رشد و توسعه بيشتر آن نيز خواهيم بود. در هر حال مفهوم بخشي از ستاره‌بيني ودايي كه بررسي تاثيرات امواج ستاره‌اي بر ابعاد مختلف جسماني، رواني و ذهني انسان و همچنين بر حيات كل موجودات كرة زمين است آشكار شد.

نظام كيهاني

اگر بپذيريم كيهان بر اساس قوانين و احكامي منظم و با مركزيت شعوري ناب در حال خودگستري و تجلي است (با تكيه بر يكي از بنيادي‌ترين اصول عرفان‌هاي كهن شرقي يعني اصل وحدت وجود و يگانگي بنيادين اشياء كه در فيزيك معاصر نيز مقبول و محترم است) مي‌توان نتيجه گرفت مشاهدة هر موجودي در طول موج كيهاني خود، حاوي گذشته و آيندة آن موجود نسبت به ناظرش نيز خواهد بود .

تمامي موجودات از ذرات ميكروسكوپي تا كهكشان‌ها در حال تاثيرگذاري و اثر پذيري از يكديگرند و در نتيجه هر لحظه آبستن تبديلات و تغييرات ظريف و عظيم خواهند بود. اين تبديلات و تحولات تحت قوانيني بسيط و بس منظم به طور دائم در جريان است. از آنجا كه اين تحولات در نظمي لايتغير در حال خودگستري است لذا هر ذره‌اي را مي‌توان از تولد تا انهدامش مورد محاسبه و اندازه‌گيري قرار داد. ستاره‌بيني كيهاني-ودايي، دانش محاسبة تاثيرات ستاره‌اي و امواج كيهاني بر موجودات است. از آنجا كه هر موجودي در پهنة هستي، متغيري سيال در يكي از مسيرهاي منظم كيهاني است لذا جيوتيش (Jyotish) سعي در محاسبة كل منحني مفروض دارد.

دانستن اين دانش مفهوم بخت و شانس (تصادف محض) را بي‌اعتبار كرده و به انسان مي‌آموزد با آگاهي از نظام امواج كيهاني خواستة خود را به موجي بسپارد كه خود به خود خواسته را تا مقصود و منتهايش حمل كند. جيوتيش الفباء و زبان انرژي كيهاني را به ما معرفي كرده و به ما ياري مي‌رساند تا سير امواج كيهاني را محاسبه كنيم. اگر بپذيريم كه گيتي بعدي از آگاهي است، همانطور كه برخي فيزيكدانان معاصر نيز پذيرفته‌اند، پس جيوتيش دانش تحليل عملكرد كلي اين آگاهي در گيتي است. اصولا” قوانين طبيعي هم‌آغوش شعوري ناب، حافظ نظم كيهاني هستند. بنابراين نظم كيهاني آگاهانه و در پرتو شعوري عالي عمل مي‌كند و انحرافي از اين قوانين صورت نخواهد گرفت.

واژة جيوتيش لغتي سانسكريت و مركب از دو جزء است : جيوت (Jyot) و تيشا(Tisha) كه به ترتيب به معناي پرتويي از نور و دانش است. پس جيوتيش يعني دانش نور و از آنجا كه هر مشاهده‌اي در پرتو نور ممكن خواهد بود، پس جيوتيش دانش مشاهدة سرنوشت كيهاني موجودات در پرتو دانش محاسبات نجومي است. در والاترين حالات، جيوتيش دانش نور دروني است و آن در حالي است كه جيوتيش و يوگا(Yoga) كه قوانين ذهني كيهاني است (همانطور كه پاتانجلي در يوگاسوترا به آن پرداخته است) در هم ادغام شده باشند.

اندام و شاخه‌هاي ستاره‌بيني ودايي (جيوتيش)
گسترة پهناور دانش كهن جيوتيش را مي‌توان منطبق بر اعتبارات مختلف عقلي به اقسام و شاخه‌هايي تقسيم كرد. با اين طبقه بندي‌ها مي‌توان به دركي گزيده‌تر و فهمي عميق‌تر نسبت به حدود و ثغور اين دانش ارزنده نايل شد. يكي از عمده‌ترين اين تقسيم‌بندي‌ها در دانش ستاره‌بيني تقسيم اين دانش به ستاره‌بيني معنوي و ستاره‌بيني مادي است كه اين تقسيم‌بندي براساس غايت و منظور لحاظ شده است. در صورتي كه ما به اين دانش به اعتبار كمك و خدمتي كه به نزديك شدن به حريم مقدس روح مي‌كند نظر افكنيم از دو حال خارج نيست يا در اين راه خدمتي مي‌كند يا نه و به اين ترتيب ستاره‌بيني به دو قسم معنوي و مادي تقسيم مي‌شود.

ستاره‌بيني براساس
غايت و منظور

  1. ۱) ستاره بيني معنوي (Spiritual Astrology)

۲) ستاره بيني مادي (Material Astrology)

ستاره‌بيني معنوي

بنابر اين فلسفه، كل ستاره‌بيني ابزاري در جهت تحقق خودشناسي است. در چنين دركي موقعيت، توانايي‌ها و كارماهاي فرد در اين زندگي بررسي و تحليل شده و با توجه به امكانات و موقعيت‌هايي كه طبيعت به هر فردي واگذار كرده است به تحليل و رهنمودهايي مهم در راستاي تعالي زندگيش پرداخته مي‌شود. ممكن است ستاره‌بين ودايي پيشرفت‌هايي مادي را در زندگي فرد ببيند كه در عين حال او را از توجه به موقعيت كلي زندگي خود دور كرده و غباري از فرسودگي و ناتواني را در اطراف او حاصل كند. عليرغم موفقيت‌هاي مادي ولي در چنين شرايطي ستاره‌بين از خطرات حاصله فرد را مطلع و راهنمايي مي‌كند. همچنين با تحليل كلي شخصيت و كيفيت رواني فرد به ياري تمرينات مناسب يوگا و آيورودا موثرترين روش‌ها براي سلامت جسماني و تمركز قواي فكر به فرد آموزش داده مي شود.

ستاره‌بيني مادي

ستاره‌بيني مادي اصولا يك ستاره‌بيني غير ودايي است. زيرا هدف غايي آموزش‌هاي ودايي خودشناسي و رستگاري معنوي است. در هر حال با استفاده از بخشي از ستاره‌بيني ودايي و فراموشي مابقي آن و يا استفاده از ستاره‌بيني غربي مي‌توان تمام توجه را معطوف به موفقيت‌هاي مادي، روابط زناشويي، وضعيت فرزندان، وضعيت كلي سلامتي و مواردي از اين دست كرد. بي‌آنكه اين مجموعه بر حول محور اصلي “خود واقعي” وارسي شود.

طبقه‌بندي ديگري كه در مورد دانش جيوتيش انجام مي‌شود براساس كارايي و قابليت اين دانش است كه بر آن اساس باز هم ستاره‌شناسي به دو پاره قسمت مي‌شود :

ستاره‌بيني ودايي براساس توانايي و قابليت

۱) ستاره‌بيني پيشگويانه (مبتني بر پيشگويي) Astrology Predictive

۲) ستاره بيني مبتني بر حكم و داوري Judgmental Astrology

ستاره‌بيني پيشگويانه

هدف اين نوع از ستاره‌بيني، پيشگويي حوادث خاص و اتفاقات مهم در زندگي است. اين حوادث شامل اتفاقات مادي مثل تاريخ ازدواج، تاريخ تولد فرزندان، زمان مرگ، تصادفات، وقوع بيماري‌ها، خوش‌شانسي‌هاي بزرگ و يا ناكامي‌ها مي‌شود و از طرف ديگر حوادث معنوي نيز از طريق اين دانش قابل پيش‌بيني است. بر فرض زمان غلبة ميل معنوي و طغيان عشق الهي همينطور زمان رهايي از حجاب‌هاي مادي و ورود به خلسه‌هاي عميق معنوي نيز قابل پيش‌بيني است.

مقصود و هدف يك ستاره‌بين كه بيشتر بر اين جنبه تكيه دارد توان پيشگويي حوادث تا آخرين حد دقت به اندازة توان و امكان مي‌باشد. هر چند اين دانش به طور مطلق كاري ندارد كه ما با هر كدام از اين حوادث بهتر است به چه نحو و كيفيتي برخورد كنيم. ولي با تركيب آن با ستاره‌بيني داورانه و در پرتو نگرش معنوي، ستاره‌شناسان حكيم و فرزانه قادرند به تدبيرهاي بس زيركانه و هوشمندانه در زندگي فرد مبادرت كنند.

ستاره‌بيني داورانه

مقصود از اين قسم ستاره‌بيني، قضاوت پيرامون جنبه‌هاي متفاوت زندگي و شخصيت و استعدادهاي فردي است. به عنوان مثال وضعيت كلي سلامتي و استحكام بنية فرد، درجة هوش و ظرفيت عقلي، درجة بيداري معنوي، طول عمر، دارايي و غيره. تفاوت عمده اين نوع ستاره‌بيني با ستاره‌بيني پيشگويانه آن است كه در اين روش ما به توانايي‌ها و امكانات كلي فرد و نه به وقوع حادثه‌اي خاص در زماني خاص توجه داريم. هر چند بسياري از مردم علاقه‌مند نيستند كه در مورد ضعف‌ها و احيانا” عدم استعدادشان در برخي فنون و زمينه‌ها چيزي بشنوند ولي در ستاره‌بيني ودايي براساس موقعيت كارميك فرد، به تاريخچة روح در سير ادواري خود و مجال‌ها و محدوديت‌هايي كه هر فرد در عمر طبيعي خود دارد توجه شده و اين مجال و فرصت محدود را تا حد امكان مغتنم مي‌شمرند.

طالع بيني رنگ

در صورتیکه تاریخ تولد شما در :
• بین دوم دی ماه تا ۱۱ دی ماه باشد رنگ شما قرمز است
• بین ۱۲ دی ماه تا۲۱ دی ماه باشد شما نارنجی هستید
• بین ۲۲ دی ماه تا ۴ بهمن ماه باشد شما زرد هستید
• بین ۵ بهمن تا ۱۴ بهمن ماه باشد شما صورتی هستید
• بین ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن ماه باشد شما آبی هستید
• بین ۲۰ بهمن تا ۲۹ بهمن ماه باشد شما سبز هستید
• بین ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید
• بین ۱۰ اسفند تا ۲۰ اسفند باشد شما کبودی رنگ هستید
• بین ۲۱ اسفند تا ۲۹ اسفند باشد لیمویی هستید
• اول فروردین ماه باشد سیاه هستید
• بین دوم فروردین تا ۱۱ فروردین باشد ارغوانی هستید
• بین ۱۲ تا ۲۱ فروردین باشد شما سرمه ای است
• بین ۲۲ فروردین تا ۳۱ فروردین باشد نقره ای هستید
• بین یکم اردیبهشت تا ۱۰ اردیبهشت باشد سفید هستید
• بین ۱۱ اردیبهشت تا ۲۴ اردیبهشت باشد شما آبی هستید
• بین ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید
• بین ۴ خرداد تا ۱۳ خرداد باشد شما شیری رنگ هستید
• بین ۱۴ خرداد تا ۲۳ خرداد ماه باشد شما خاکستری هستید
• بین ۲۴ خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید
• سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاکستری است
• بین ۴ تیر ماه تا ۱۳ تیر ماه باشد شما قرمز هستید
• بین ۱۴ تیر ماه تا ۲۳ تیر ماه باشد شما نارنجی هستید
• بین ۲۴ تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید
• بین ۴ مرداد ماه تا ۱۳ مرداد باشد شما صورتی هستید
• بین ۱۴ مرداد تا ۲۲ مرداد باشد شما آبی هستید
• بین ۲۳ مرداد تا یکم شهریور باشد شما سبز هستید
• بین ۲ شهریور تا ۱۱ شهریور باشد شما قهوه ای هستید
• بین ۱۲ شهریور تا ۲۱ شهریور باشد شما کبود رنگ هستید
• بین ۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور باشد شما لیموئی هستید
• متولدین یکم مهر ماه زیتونی هستند
• بین ۲ مهر تا ۱۱ مهر ماه ارغوانی هستید
• بین ۱۲ مهر تا ۲۱ مهر ماه شما رنگ سرمه ای دارید
• بین ۲۲ مهر ماه تا یکم آبان ماه شما نقره ای هستید
• بین ۲ آبان تا ۲۰ آبانماه باشد شما سفید هستید
• بین ۲۱ آبانماه تا ۳۰ آبانماه باشد رنگ شما طلائی است
• بین یکم آذر ماه تا ۱۰ آذر ماه باشد شما شیری رنگ هستید
• بین ۱۱ آذر ماه تا ۲۰ آذر ماه باشد شما خاکستری هستید
• بین ۲۱ آذر تا ۳۰ آذر باشد شما خرمائی رنگ هستید
• متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند

معنی رنگها
قرمز
با نمک و دوستداشتنی، مشکل پسند اما همیشه عاشق…….و
اینطور بنظر میرسد که مورد محبت نیز باشید. با روحیه و
بشاش اما در همان زمان میتوانید بد اخلاق هم شوید
قادرید با مردم بسیار خوب و با ملاطفت برخورد کنید و این
همان عشقی است که میتواند در راهی که در پیش دارید
همراهتان باشد
آدمهایی را که راحت صحبت میکنند دوست دارید این آدمها
باعث میشوند احساس راحتی بیشتری داشته باشید.
شیری رنگ
اهل رقابت و بازی دوست. دوست ندارد ببازد
ولی همیشه بشاش است.
شما قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت
خود را بیرون بگذرانید، با دقت عشقتان را انتخاب میکنید
و بسادگی عاشق نمی شوید اما وقتی او را یافتید تا مدتهای
طولانی دوستش خواهید داشت.
نیلی
شما بیشتر متوجه نگاهتان هستید و استانداردهای بالائی در
انتخاب عشق دارید. هر راه حلی را با دقت و تفکر انتخاب
می کنید و بسیار بندرت مرتکب اشتباه احمقانه میشوید
دوست دارید رهبر باشید و به راحتی می توانید دوستان جدید
پیدا کنید.
خاکستری
جذاب و فعال هستید، شما هرگز احساستان را پنهان نمی کنید
و هر آنچه را که درونتان است آشکار می سازید. اما ضمنا
میتوانید خودخواه هم باشید. می خواهید مورد توجه باشید و
نمی خواهید بطور نا برابر با شما برخورد شود. میتوانید
روز مردم را روشن کنید. شما میدانید در زمان مناسب چه
بگویید و خوش اخلاق هستید.
سبز
خیلی خوب با افراد تازه کنار می آیید. در واقع آدم
خجالتی ای نیستی اما گاهی اوقات با کلماتت به عواطف مردم
آسیب می رسانید. دوست دارید تا مورد توجه و علاقه کسی
باشید که دوستش دارید ولی اغلب تنهایید و به انتظار فرد
مورد نظرت می مانید.
طلائی
شما میدانید چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. آدم
بشاشی هستید و زیاد بیرون میروید. بسیار سخت میتوانی فرد
مورد نظرت را پیدا کنی اما وقتی او را یافتی تا سالیان
متمادی دوباره عاشق نمی شوی.
صورتی
شما همواره در تلاشید تا در هر چیزی بهترین باشید و دوست
دارید به سایرین کمک کنید. اما به سادگی قانع نمی شوی.
دارای افکاری منفی هستید و در جستجوی عشقی شورانگیز
مانند آنچه در قصه هاست هستید.
زرد
شما شیرین و بیگناهید ، مورد اعتماد بسیاری از مردم ،
و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید. شما خوب تصمیم
میگیرید و انتخاب درستی در زمان مناسب می گیرید. همواره
در افکار داشتن روابط عاشقانه بسر می برید.
خرمائی
باهوشید و میدانید چه چیزی درست است. میخواهید همه چیز
را مطابق میل خود کنید که گاهی میتواند بدلیل عدم توجه
به نظر دیگران مشکل ساز باشد. اما در مورد عشق صبور
هستید. وقتی فرد مورد نظرتان را یافتید برایتان دشوار
است فرد بهتری پیدا کنید.
نارنجی
در مقابل اعمالتان مسئولیت پذیر هستید، می دانید چگونه
با مردم رفتار کنید. همواره اهدافی برای دستیابی به آنها
دارید و حقیقتا برای رسیدن به آنها تلاش میکنید ، فردی
آماده رقابت هستید. دوستانتان برایت بسیار مهم هستند و
قدر آنچه را که دارید میدانید، گاهی اوقات واکنشتان
زیادی شدید است و علت آن نیز احساساتی بودنتان است.
ارغوانی
اسرار آمیز هستید، بهیچوجه خودخواه نیستید ، زود و آسان
نظرتان جلب میشود. روزتان با توجه به خلقتان میتواند
غمگین یا خوش باشد. بین دوستان محبوب هستید اما میتوانید
دست به عمل احمقانه ای نیز بزنید ، بسادگی امور را
فراموش میکنید. بدنبال شخصی هستید که قابل اعتماد باشد.
لیموئی
آرام هستید، اما بسادگی عصبانی می شوید. به آسانی حسادت
می ورزید و در مورد چیزهای کوچک اعتراض میکنید، نمی
توانید به یک کار بچسبید اما دارای شخصیتی هستید که
اعتماد و علاقه همه را جلب میکند.
نقره ای
خیال پرداز و بامزه اید ، دوست دارید چیز های جدید را
بیازمایید. علاقه دارید خود سازی کنید و بسادگی می
آموزید، براحتی میتوان با شما صحبت کرد و شما نصایح خوبی
میدهید. وقتی موضوع دوستی است متوجه میشوید نمی توان به
کسی اعتماد کرد، اما وقتی دوستان واقعی خود را یافتید تا
پایان عمر به آنها اعتماد میکنید.
سیاه
شما یک مبارز هستید و دارای انگیزه اید. اما تغییر در
زندگی را نمی پسندید. زمانی که تصمیمی گرفتید، روی
تصمیمتان تا مدتها پای می فشارید. زندگی عشقی شما نیز
توام با مبارزه است و مثل همه نیست.
زیتونی
شما روشن قلب و آدم گرمی هستید. همراه خوبی برای فامیل و
دوستانید. خشونت را نمی پسندید و میدانید چه چیزی درست
است. شما مهربان و بشاش هستید اما بسادگی به مردم حسادت
نورزید.
قهوه ای
فعال و ورزشکارید ، برای دیگران مشکل است که به
شما نزدیک شوند. زمانی که متوجه میشوید نمی توانید به
چیزی که میخواهید دستیابید ،‌ بسادگی تسلیم شده آنرا رها
میکنید.
آبی
اتکا به نفس کمی دارید و خیلی ایرادی هستید. هنرمند
هستید و دوست دارید عاشق شوید ، اما میگذارید عشقتان از
دستتان برود چون در این مورد از مغزتان فرمان میگیرید نه
از قلبتان.
سرمه ای
شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ، نسبت به همه
چیز دارای احساسی قوی هستید و خیلی زود گیج میشوید
زمانی که از دست شخص یا اشخاصی عصبانی می شوید برایتان
مشکل است آنها را ببخشید.
سفید
شما آرزو و اهدافی در زندگی دارید زود حسادت می ورزید
نسبت به دیگران متفاوت و گاهی اوقات عجیب هستید اما همه
این حالت شما را دوست دارند.
کبود
احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها
هستید ، مسافرت را دوست دارید. انسان صادقی هستید ولی
حرف مردم را زود باور میکنید

طالع بيني ازدواج با ابجد

اگر خواهی بدانی فلان زن نصیب تو می شود یانه؟
اسم خود و مادر و دختر و مادردختر را به حساب جمل(ابجد کبیر) در آور و بر پنجج تقسیم کن:
– اگر باقیمانده یک ، سه یا پنج بود میشود.
– اگر دو یا چهار بماند نمیشود.
* برخی گفته اند باقیمانده پنج نشانگر مخالفت یکی از دو خانواده با ازدواج است. ولیی مخالفت آنها به جایی نمیرسد(میرداماد کبیر). همچنین این محاسبه نشاندهنده سنخیت دو نفر با هم نیست.
******************************************************

حروف ابجد


حروف ابجد

در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است. ظاهراًدراینموردعلمای شیعه قائل به دو نظر هستند:
عده ای این حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده ای هم این مساله را که این حروف مبین حقایق خاصی هستند، را انکار می کنند. در بین علمای دسته اول از مشهورترین افرادی که در تاریخ به آنها اشاره شده می توان از شیخ بهایی نام برد. در میان علمای حاضر استاد حسن زاده آملی از متبحّرترین علمای علم جفر می باشند.
انواع حروف ابجد
معادل ابجدی حروف چند نوع است که انواع آن عبارت اند از: ابجد کبیر(جمل)،ابجد صغیر،ابجد وضعی،ابجد گمنام(طرح کوکبی) که معروفترین آنها و کارآمدترین آنها ابجد کبیر است. و در نوشته های ما بجز در جاهایی که صراحتاً چیز دیگری ذکر می شود منظور از ابجد، ابجد کبیر است.
ابجد صغیر :
(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ، ( ک = ۸ ) ، ( ل = ۶ ) ، ( م = ۴ ) ، ( ن = ۲ ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = ۱۰ ) ، ( ف = ۸ ) ، ( ص = ۶ ) ، ( ق = ۴ ) ، ( ر = ۸ ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = ۴ ) ، ( ث = ۸ ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = ۴ ) ، ( ض = ۸ ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = ۴ ) .
ابجد وضعی:
ی ط ح ز و ه د ج ب ا
۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
ر ق ص ف ع س ن م ل ک
۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱
غ ظ ض ذ خ ث ت ش
۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱
ابجد کبیر یا جمل :
(الف =۱ )،(ب = ۲ ) ، ( ج = ۳ ) ، ( د = ۴ ) ، (ه = ۵ ) ، ( و = ۶ ) ، ( ز = ۷ ) ، ( ح = ۸ ) ، ( ط = ۹ ) ، ( ی = ۱۰ ) ،( ک = ۲۰ ) ،( ل =۳۰ ) ، ( م = ۴۰ ) ، ( ن = ۵۰ ) ، ( س = ۶۰ ) ، ( ع = ۷۰ ) ، ( ف = ۸۰ ) ، ( ص = ۹۰ ) ، ( ق = ۱۰۰ ) ، ( ر = ۲۰۰ ) ، ( ش = ۳۰۰ ) ، ( ت = ۴۰۰ ) ، ( ث = ۵۰۰ ) ، ( خ = ۶۰۰ ) ، ( ذ = ۷۰۰ ) ، ( ض = ۸۰۰ ) ، ( ظ = ۹۰۰ ) ، ( غ = ۱۰۰۰ )