بایگانی برچسب: طالع بيني ماه ها

محاسبه ستاره فرد:

یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ستاره فرد مبین برخی از جنبه های شخصیتی و رفتاری افراد است. بر اساس اسطوره ها و عقاید کهن، هر یک از ستاره ها تاثیر خاصی برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره های یونان باستان زهره(ونوس) الهه عشق بوده است. یا مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۷ می کنیم .باقیمانده کوکب فرد است.
در مثال قبل : ۳۹۷ تقسیم بر ۷ درنتیجه باقیمانده ۵ می شود و ستاره آقای هوشنگ زهره میشود.
کواکب سبعه:
۱٫قمر
۲٫مریخ
۳٫عطارد
۴٫مشتری
۵٫زهره
۶٫زحل
۷٫شمس(باقیمانده صفر)
دوستی و دشمنی ستارگان:
منجمان سرزمین های ما دوستی و دشمنی ستارگان را کمتر به کار می برند. لیکن هندوان به این مساله اهمیت زیادی می دهند. به نظر من هم تعیین ستاره دو نفر و توجه به دوستی و دشمنی ستاره آندو بسیار مهم است. زیرا همانطور که برج مبین ذات فرد است، ستاره هم مبین شخصیت فرد می باشد.

دوستی و دشمنی ستارگان از نظر هندیان
ستاره
دوستان ایشان
دشمنانشان
میانجیان
زحل
زهره و عطارد
مریخ و شمس و قمر
مشتری
مشتری
مریخ و شمس و قمر
زهره و عطارد
زحل
مریخ
مشتری وشمس وقمر
عطارد
زحل و زهره
آفتاب
مشتری و مریخ و قمر
زحل و زهره
عطارد
زهره
زحل و عطارد
شمس وقمر
مشتری و مریخ
عطارد
شمس و زهره
قمر
زحل و مشتری و مریخ
قمر
شمس و عطارد
هیچ ستاره او را دشمن نیست
زحل و مشتری و مریخ و زهره

طالع بيني طبع ها با ابجد

طبع ها:

کلاً طبع ها به چهار دسته تقسیم می شود که خصوصیات این طبایع درانسان ها بهه شرح ذیل است:
طبع آتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگهه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.
طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگرانن زندگی می کند.
طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگرانن انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد.
طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد وو همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.
هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است.موکلین کلا به چهار دسته اصلیی تقسیم میشوند:
آبی: که جزو مسلمین میباشند وسفید پوش هستند.
خاکی: که جزء یهود میباشند.و سیاه پوشند و گفته میشود که قویترین موکلین برر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.
آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و…میشوند.
بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.
برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان میی دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر ۱۲ می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

مثال :

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود۳۶۱= ۰+۵۰+۳۰۰+۶+۵ و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود ۳۶=۵+۳۰+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود ۳۹۷=۳۶۱+۳۶چون که دوازده طالع داریم تقسیم بر ۱۲ می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.۳۹۷ تقسیم بر ۱۲ نتیجه باقیمانده ۱ می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.
طالع(برج)های دوازده گانه:
۱٫حمل: آتشی
۲٫ثور: خاکی
۳٫جوزا: بادی
۴٫سرطان: آبی
۵٫اسد: آتشی
۶٫سنبله: خاکی
۷٫میزان: بادی
۸٫عقرب: آبی
۹٫قوس: آتشی
۱۰٫جدی: خاکی
۱۱.دلو: بادی
۱۲۲٫حوت: آبی(باقیمانده صفر)

طبع و سرشت برج ها :

هر گاه برج هارا به دو سطر نویسی یکی زبر و آنکه از پس اوست زیرتا به آخر ، برج های گرم همه بسطر زبرین افتد و برجهای سرد همه به سطر زیرین افتد. آنگاه هر برج زبرین با زیرینش یا هر دو خشک باشند یاهردو تر، و همچنین تا به آخر.

برج های گرم
۱٫حمل
۲٫جوزا
۳٫اسد
۴٫میزان
۵٫قوس
۶٫دلو
خشک وتر
هردو خشک
هردوتر
هردو خشک
هردوتر
هردو خشک
هردوتر
برج های سرد
۷٫ثور
۸٫سرطان
۹٫سنبله
۱۰٫عقرب
۱۱٫جدی
۱۲۲٫حوت

هربرجی به کدام عنصر ماند از عالم و به کدام خلط از اخلاط تن:

هربرجی که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط های تن.

هربرجی که سرد وخشک است به زمین منسوب است.(ثور، سنبله،جدی) و به گش سیاه(سودا) از تن.

هربرجی که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، میزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

هربرجی که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط های تن.

دلالت برج ها بر فرزندان:

برج های آبی که سرطان وعقرب و حوت بود و نیمه پسین از جدی زه کننده اند و بسیار بچه.

و حمل و ثور ومیزان و قوس و دلو اندک فرزندند.

اول ثور و اسد و سنبله و اول جدی عقیمند بی بچه.

خاصیت دو بچگی به یکی شکم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

دلالت برج ها بر نکاح:

حمل و ثور و اسد و جدی حریصند بر جماع. و در میزان و قوس هم ازآن چیزکی هست.

در کار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دلیل بر پوشیدگی و پرهیزکاری کنند.

حمل و سرطان و میزان وجدی دلیلند بر تباهی کار زنان و ناخوب کاری ایشان.

جوزا و سنبله و قوس و حوت دلیلند بر میانه کاریشان. و سنبله از این چهار بهتراست.

قمر در عقرب:
نکته: هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نبایدد کرد ویا عقد وازدواج نکردو…مگر در امر بغض و آوارگی و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر آنکه باطل شود.
ایام قمر در عقرب:

قمر در عقرب هم در کار نقصان می دهدو عامل را ضرورت است یاد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد ایراد ندارد.
حمل
ازروز ۱۶ تا نصف روز۱۸
ثور
ازنصف روز ۱۳ تاآخر روز ۱۵
جوزا
از روز ۱۱ تا نصف روز ۱۳
سرطان
از نصف روز ۸ تا آخر روز ۱۰
اسد
از روز ۶ تا نصف روز ۸
سنبله
از نصف روز ۳ تا آخر روز ۵
میزان
از روز ۱ تا نصف روز ۳
عقرب
از روز ۲۸ تا آخر ماه
قوس
از روز ۲۶ تا نصف روز ۲۸
جدی
ازنصف روز ۲۳ تا آخر روز ۲۶
دلو
از روز ۲۱ تا نصف روز ۲۳
حوت
از روز ۱۸ تا آخر روز ۲۰

 

پیدا کردن طالع با حروف ابجد

هر سال ۱۲ماه و هر ماه را طالعی نسبت داده اند که به ترتیب :

۱ : حمل – ۲ : ثور – ۳ : جوزا – ۴ : سرطان- ۵ : اسد -۶ : سنبله – ۷ : میزان – ۸ : عقرب – ۹ : قوس – ۱۰ : جدی – ۱۱ : دلو – ۱۲ : حوت .
هر گاه بخواهیم طالع شخصی را پیدا کنیم ، باید نام و نام مادر او را به ابجد کبیر در آورده و سپس جمع کنیم و حاصل جمع را بر ۱۲ تقسیم کنیم و باقیمانده طالع شخص می شود .
مثال :
علی فرزند مرضیه ؛
برای اینکار اسم علی را به ابجد کبیر می بریم جمع آن می شود : ۱۱۰
و سپس اسم مرضیه را به ابجد کبیر می بریم و جمع آن می شود : ۱۰۵۵
و سپس ۱۱۰ و ۱۰۵۵ را با هم جمع می کنیم و می شود : ۱۱۶۵
و آن گاه ۱۱۶۵ را بر ۱۲ طرح می کنیم و می شود : ۱
پس طالع این شخص برج ۱ ، حمل می باشد .
و اما طالع بینی برج های مختلف:

۱- برج حمل

– سمبل: قوچ
– عنصر: آتش
– سیاره: مریخ
– عضو آسیب پذیر: سر
– روز اقبال: سه شنبه
– سنگ خوش یمن: الماس
– رنگ: قرمز
در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممکن اند. او خود به خود جنس مخالف را جذب می کند. لذتهای جسمانی برای او بسیار اهمیت دارد و گاه احساس مالکیت شدیدی نسبت به معشوق خود را دارد.

۲- برج ثور

– سمبل: گاو نر
– عنصر: خاک
– سیاره: ناهید
– عضو آسیب پذیر: گردن
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: ۴ و ۶
– سنگ خوش یمن: زمرد سبز
– رنگ: آبی روشن
– گل: خشخاش
– حیوان: گاو
جذاب است و عشقش تا حدی نفسانی.ب رای او عشق اهمیت زیادی دارد و اگر عاشق شود، عاشقی فداکار خواهد بود. معمولاً صبر میکند. ابتدا طرف مقابل تعهد خود را ثابت کند و سپس خود را در این تعهد شریک میکند.

۳- برج جوزا
– سمبل: دو قلوها
– عنصر: هوا
– سیاره: عطارد
– عضو آسیب پذیر: دست و شانه
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: ۵ و ۹
– سنگ خوش یمن: عقیق
– رنگ: زرد
– گل: زنبق
– حیوان: پروانه
چه راحت میتوان عاشق او شد. جذابیت و شیرینی کلام او به خوبی بر این مدعاست. او عاشق شادی و خوش بودن است و اگر نتوانید او را شاد کنید، جذابیت خود را از دست می دهید.

۴-برج سرطان
– سمبل: خرچنگ
– عنصر: آب
– سیاره: ماه
– عضو آسیب پذیر: سینه و شکم
– روز اقبال: دوشنبه
– اعداد شانس: ۳ و ۷
– سنگ خوش یمن: مروارید
– رنگ: نقره ای
– حیوان: حیوانات صدفدار
او مانند سیاره خود – ماه – در حال تغییر است. اگر به او اطمینان کامل نداشته باشی، هرگز رابطه عاشقانه با او نخواهید داشت. او از عشق ورزیدن لذت می برد و در عوض می خواهد آن را دریافت کند.

۵- برج اسد

– سمبل: شیر
– عنصر: آتش
– سیاره: خورشید
– عضو آسیب پذیر: قلب و پشت بدن
– روز اقبال: یکشنبه
– اعداد شانس: ۸ و ۹
– سنگ خوش یمن: یاقوت
– رنگ: زرد
– گل: آفتابگردان
– حیوان: گربه سانان
عاشق عاشق شدن است و معشوق خود را غرق هدایای خود می کند. تلاش می کند تا رابطه عاشقانه بی نقصی را خلق کند.

۶- برج سنبله

– سمبل: باکره
– عنصر: خاک
– سیاره: عطارد
– عضو آسیب پذیر: سیستم عصبی
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: ۳ و ۵
– سنگ خوش یمن: یاقوت کبود
– رنگ: سبز
– گل: بنفشه
– حیوان: سگ کوچک – گربه
می تواند چنان تودار باشد که به نظر برسد که از برخورد با دیگران منع شده ولی آنگاه که به عشق واقعی خود دست پیدا کند، دیگر این ویژگی او را نخواهید دید. برای چنین انسان فداکار و مهربان، تحمل سختی بسیار با ارزش است. او به آسانی در عشق گول نمی خورد چون می داند در پی چیست.

۷- برج میزان

– سمبل: ترازو
– عنصر: هوا
– سیاره: ونوس
– عضو آسیب پذیر: کمر و کلیه ها
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: ۶ و ۹
– سنگ خوش یمن: الماس
– رنگ: آبی و بنفش
– گل: سرخ
– حیوان: خزندگان
او می تواند دوست خوب و میزبانی عالی باشد. او در سیاست دومی ندارد.

۸- برج عقرب

– سمبل: عقرب
– عنصر: آب
– سیاره: پلوتون
– روز اقبال: سه شنبه
– اعداد شانس: ۲ و ۴
– سنگ خوش یمن: یاقوت زرد
– رنگ: قرمز
– حیوان: حشرات
مرموز است ولی میتواند عاشق باشد. از حمایت دیگران لذت می برد. او می تواند حسود و تودار باشد. با کسی که حس کند قابل اطمینان است، کنار می آید.

۹- برج قوس

– سمبل: کمان دار
– عنصر: آتش
– سیاره: ژوپیتر
– عضو آسیب پذیر: کبد
– روز اقبال: پنج شنبه
– اعداد شانس: ۵ و ۷
– سنگ خوش یمن: فیروزه
– رنگ: ارغوانی
– گل: نرگس
– حیوان: اسب
اگر شخص مورد علاقه اش را پیدا کند، وفادار است. مشکل اینجاست که خواسته اش را بیان نمی کند و صبر میکند تا خودتان حدس بزنید.

۱۰- برج جدی

– سمبل: بز
– عنصر سمبل: بز
– عنصر: خاک
– سیاره: زحل
– عضو آسیب پذیر: زانو – استخوان
– روز اقبال: شنبه
– اعداد شانس: ۸ و ۹
– سنگ خوش یمن: عقیق رنگارنگ
– رنگ: سیاه و قهوه ای
عجله ای در عشق ندارد. نه به سرعت عاشق می شود، نه به سادگی راز دل خود را می گوید. او همواره در حرکت است ولی نمی داند چرا. فقط می داند باید موفق شود. اگر فکر میکنید می توانید او را از رسیدن به هدفش باز دارید و به سمت خود جذب کنید، سخت در اشتباهید.

۱۱- برج دلو

– سمبل: آب گیر
– عنصر: هوا
– سیاره: زهره
– عضو آسیب پذیر: مچ و ساق پاها
– روز اقبال: چهارشنبه
– اعداد شانس: ۱ و ۷
– سنگ خوش یمن: یاقوت ارغوانی
– رنگ: آبی
– حیوان: پرندگان درشت اندام
اگر عاشق متولد دلو باشید، با تمام وجود عاشق شما خواهد شد. تنها نکته ای که باید از آن دوری جویید، این است که بر سر راه پیشرفت او قرار نگیرید. او عاشقی صادق است. دیر عصبانی می شود. آزار دهنده نیست. برنامه های خودش را دارد. هرگز تغییر نخواهد کرد. اگر نتوانید خود را با ایده های گوناگون مذهبی، فرهنگی
و اجتماعی او هماهنگ کنید، هرگز شانسی برای دستیابی به عشق پایدار او نخواهید داشت.

۱۲-برج حوت

– سمبل: دو ماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند.
– عنصر: آب
– سیاره: نپتون
– عضو آسیب پذیر: پاها
– روز اقبال: جمعه
– اعداد شانس: ۲ و ۶
– سنگ خوش یمن: یاقوت کبود
– رنگ: سبز روشن
– گل: نسرین
– حیوان: ماهی
قبل از هر چیز متولدین برج حوت نیاز به محیط ورزشی آرام و ساکت دارند، بدون ساعت، مربی پر سر و صدا و هرگونه تجهیزات دست و پاگیر و مزاحم. نشان ماهی، عاشق آب است پس بهترین پیشنهاد برای اسفندی ها انواع و اقسام ورزش های آبی است. تنفس یک در میان و متناوب سوراخ های بینی باعث آرام شدن ذهنتان می شود، در حالی که حرکات نشسته یوگا، نرمش و انعطاف پذیری بدنتان را حفظ می کند و پاها را استراحت می دهد.

با تشکر از سایت نیک صالحی