بایگانی ماهیانه: سپتامبر 2017

اسرار دفينه ها

مقدمه
پدران ما برای حفظ اشیاء و سرمایه ھای خود از این آثار و علائم به عنوان مکانی امن جھت مخفی سازی اموال خود استفاده میکردند . امروزه برای ما معمایی بزرگ و غیر قابل حدس میباشد که معانی آنھا از این نمادھا چیست و چه چیزھایی از ما میخواھند. ولی خوشبختانه با پیشرفت علم تاریخ شناسی این اسرار با ھمت کارشناسان باستان شناس عزیز رمز گشایی شده و اکنون در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .
در ابتدا باید فرق بین آثار و علائم را بدانیم و بعد بفھمیم که در منطقه باید دنبال چه باشیم .
مجموعه اشکالی که جھت نمایان سازی مکانھای خاص به کار میرفت آثار نام دارند .
مجموعه علائمی که برای نمایان کردن جھت و مسیر به کار میرفت علائم ھستند .
خوب پس متوجه شدید که در یک منطقه وسیع اول باید دنبال آثارھا بود چون آثارھا ھستند که ما را به دفینه نزدیک میکنند و استارت کار را میزنند و حالا باید بدانیم که این آثارھا در کجا یافت میشوند . در قدیم به علت کمی جمعیت و نبود امکانات اکثر مردم در جاھایی زندگی میکردند که ھم به آب دسترسی داشته باشند ھم به غذا و ھم از نظر موقعیت مکانی در امنیت باشند برای ھمین به جاھای بلند در کوھستان ھا و جنگلھا و غارھای بزرگ روی می آوردند و در ھمانجا به زندگی خود ادامه میدادند و کم کم شروع به گسترش نسل خود میکردند و ھمین باعث میشد بعد از مدتی به دلیل ازدیاد جمعیت کم کم از منطقه خود خارج شده و به کوھھای نزدیک اطراف خود روی بیاورند و در آنجا مستقر شده وحکم رانی کنند . ھمین دلایل باعث شد که به مرور زمان روستاھا و دھکده ھا به وجود آید و معمولا در ھر روستایی که مردم در آنجا زندگی جدید خود را شروع میکردند قلعه ای برپا میشد که کل روستا در داخل قلعه بنا میشد و مردمی که از دھکده قبلی جدا شده به دھکده جدید کوچ میکردند برای سر زدن به اقوام خود و تبادل اشیاء و خوراک خود با ھم در ارتباط بودند و یکدیگر را ملاقات می کردند. در بین این رفت و آمدھا به خاطر دوری مسیر از پایگاه ھایی استفاده میکردند که در بین راه بتوانند استراحت کنند و ھمین باعث میشد که راه ھای مال رو به وجود آید . چون در آن زمان زندگی نسبتا سخت بود و جمعیت ھم رو به گسترش بود این مسئله باعث میشد یک سری از مردم به راھزنی و دزدی رو بیاورند و کاروانھا ھم دیگر از دست آنھا در امان نبودند برای ھمین وقتی از وجود دزدھا در مسیر با خبر میشدند مقدار زیادی از اموال خود را در جایی مخفی میکردند و نشانی و یا سنگی را به عنوان نشان محل مخفی سازی در آنجا تعبیه میکردند تا در اسرع وقت که آب از آسیاب افتاد بیایند و اموال خود را ببرند و به راه خود تا دھکده بعدی ادامه دھند و در اکثر مواقع توسط دزدان و راھزنان به قتل رسیده و یا در اثر مریضی در مسیر از بین میرفتند و اموالشان در ھمانجا باقی میماند . تا اینجا پیش زمینه ای بود که بفھمیم که شروع آثارھا از کجا بود و در چه منطقه ھایی میشود آثار ھا را شناسایی کرد . این یک سری از آثارھایی بود که مختص به کاروانھا و مردم بود یک سری دیگر از آثارھا در مکانھایی بود که جنگ بین دو قبیله یا کشور رخ میداد و معمولا یا در داخل روستاھا رخ میگرفت که بعد از حمله دشمن و نابود کردن روستاھا و غارت اموال به بیرون از روستا رفته و در مکانی دور افتاده به دلیل سنگینی و کند شدن حرکتشان آنھا را دفن کرده تا بتوانند به روستای بعدی حمله کنند و معمولا اموالی را که یک سپاه به غارت میبرد به دلیل حجم زیاد به صورت تپه ای دفن میکردند چون وقت این را نداشتند که بخواھند آثار تراشی کنند . یا اگر غاری در آن نزدیکی بود اموال را در آنجا گذاشته و درب آن را پلمپ میکردند و یک کله قندی را با ساروج درست میکردند و به عنوان نشان درب غار در آنجا میگذاشتند .
و حالا یک سری دیگر از اموال که مختص به دولت بود و برای جاسازی آنھا وقت و فکر زیادی را روی آن میگذاشتند و ازعلم دانشمندان آن زمان برای مخفی سازی آن بکار میبردند که معمولا در خود قلعه ھا یا در کنار چشمه ھا و نوک تپه ھا و قله ھا جاساز میکردند و برای آنھا به عنوان نماد از حیوانات استفاده کرده و جای آنھا را مشخص میکردند .
تا اینجا درباره آثارھا صحبت کردیم که در چه جاھایی باید دنبال سرنخ باشیم و حالا میپردازیم به علائم که قسمت دوم کار ماست و بعد از پیدا کردن آثار ما را در مسیر پیدا کردن دفینه راھنمایی میکند علائم ھا ما را به سمت درست دفینه راھنمایی میکنند و ما را از وجود خطرات آگاه میسازند مثال :
علامت فلش منظور از جھت درست است علامت کله اسکلت در راه زیر زمینی ھم ھمینطور یا علامت ماه و ستاره و… علامت خطر ھستند و نشان تله را در راه به ما اخطار میدھند که در چه مسیری باید قدم برداریم و در چه مسیری باید احتیاط کنیم . در چه مسیری راه دو تایی و سه تایی میشود و….. حال فرق بین آثار و علائم را متوجه شدیم پس میپردازیم به معانی حیوانات در آثار شناسی .

فھرست مطالب
۱- تاریخ تمدن بشریت
۲- طاووس
۳- ماھی
۴- تبر
۵- قیچی
۶- تمساح
۷- سگ
۸- الاغ
۹- کاسه ھفت تایی
۱۰- جغد
۱۱- سنگ دوربین
۱۲- گوزن
۱۳- فیل
۱۴- اژدھا
۱۵- زن لخت
۱۶- گل آفتابگردان
۱۷- موش
۱۸- روباه
۱۹- لوزی
۲۰- خرچنگ
۲۱- زنجیر یا حلقه
۲۲- مرغ
۲۳- حلزون
۲۴- پنجه
۲۵- مارمولک
۲۶- بز کوھی
۲۷- پروانه
۲۸- کشتی
۲۹- خرس
۳۰- مربع
۳۱- دایره
۳۲- صلیب
۳۳- مثبت
۳۴- سه خط مساوی
۳۵- ددد
۳۶- الف سه خط
۳۷- سنگ صندوق
۳۸- سنگ زین
۳۹- سنگ کبک
۴۰- سنگ انسان با دستان باز
۴۱- سنگ نیم رخ سرباز
۴۲- سنگ سرباز
۴۳- سنگ مجمع
۴۴- سوراخ ھای ریز در روی سنگ ھا
۴۵- سنگ جوغان
۴۶- سنگ تنور
۴۷- خورشید
۴۸- مار دور صلیب پیچیده
۴۹- فلش
۵۰- تیر پیکان
۵۱- پیرزن که بالای سرش کاسه است
۵۲- پیرمردی که کشکول بدست است
۵۳- نماد تاج پادشاه
۵۴- نماد دو دست به سمت بالا
۵۵- نماد خمره روی سنگ
۵۶- نماد دیگ زنجیر شده
۵۷- نماد مشک
۵۸- نماد کرکس
۵۹- نماد زنبور
۶۰- نماد تخم مرغ
۶۱- نماد چوپان
۶۲- نماد گوسفند
۶۳- نماد ھد ھد
۶۴- نماد کفش
۶۵- نماد بچه انسان
۶۶- نماد زن حامله
۶۷- نماد مرد چاق
۶۸- نماد دو مستطیل بھم چسبیده
۶۹- نماد ظرف نازک و دارز
۷۰- نماد خط منحنی
۷۱- نماد کاسه به صورت بیضی
۷۲- نماد مرد کماندار
۷۳- نماد ترازو در اتاق ساروجی
۷۴- نماد سم گاو
۷۵- نماد فانوس
۷۶- نماد چراغ پیسوز
۷۷- نماد سم بز و گوسفند
۷۸- نماد نعل در روی دیواره
۷۹- ساختار قبرھای عیلامی
۸۰- ساختار قبرھای ھخامنشی
۸۱- ساختارقبرھای اشکانی
۸۲- ساختارقبرھای ساسانی
۸۳- ساختار قبرھای اسلامی
۸۴- شناخت درخت دفینه
۸۵- محل دفن دفینه دربقعه ھا یا ھمان قبرھای سلطانی
۸۶- محل دفن دفینه در درختھای سه تایی در امامزاده ھا
۸۷- ساختار قبر سرداری
۸۸- ساختار قبر پادشاه
۸۹- روش باز گشایی پلمپ غارھای ساروجی
۹۰- روش قدیمی برای شکاندن ساروج
۹۱- چند نمونه از ساروج ھا
۹۲- روش پیدا کردن محل قبور
۹۳- چند برنامه فلزیاب و قطب نما برای موبایل ھای اندروید
۹۴- روش ساخت ردیاب خوراکی ساده
۹۵- روش خنثی کردن گاز طلا به روش قدیمی
۹۶- روش حفاری قبرھا و وسایل مورد نیازکه باید به ھمراه داشته باشید
۹۷- روش پیدا کردن درب قلعه ھا
۹۸- روش دقیق تر پیدا کردن محل دفینه
۹۹- بھترین ساعت برای دستگاه زدن
۱۰۰- تخته سنگ به شکل دایره
۱۰۱- علامت ضربدر
۱۰۲- تبصره و ماده در قانون اساسی

تقسیم بندی تاریخ بشر

الف:
۱- دوران پیش از تاریخ
۲- دوران تاریخی ب :
۱- عصر سنگ
۲- عصر فلز پ :
۱- عصر شکار
۲- عصر کشاورزی
۳- عصرصنعت

تقسیم بندی زندگی انسان
۱- دوران پیش از تاریخ
۲- دوره باستان
۳- دوره میانه (قرون وسطی)
۴- دوره جدید
۵-دوره معاصر

تشریح دوران پیش از تاریخ :
الف – محدوده زمانی:
از آغاز زندگی انسان تا ٠٠٠۵ سال پیش از٣٠٠٠( قبل از میلاد ) ب- دلیل پایان دوره و شروع دوره بعد :
به دلیل اختراع خط در حدود ٠٠٠۵ سال پیش این دوره به پایان می رسد ودوره تاریخی زندگی انسان آغاز میشود .
پ- معادل تقریبی در تاریخ ایران :
از قدیم ترین زمان تا حدود شکل گیری تمدن ایلام

تشریح دوره باستان الف – محدوده زمانی :
از ٠٠٠۵ تا حدود ٠٠۵١ سال پیش (از ٠٠٠٣ ق.م تا ٠٠۵ میلادی ) ب- دلیل پایان دوره وشروع دوره بعد :
کمی پیش از سال ٠٠۵ میلادی امپراتوری روم غربی که مھمترین قدرت اروپایی بود براثر ھجوم اقوامی از شمال اروپا منقرض شد. این اقوام اجداد اروپائیان امروزی بودند . بدلیل اھمیت این حادثه آنرا بعنوان نقطه پایان این دوره به حساب آوردند .

تشریح دوره میانه محدوده زمانی :
از حدود ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش دلیل پایان این دوره و شروع دوره بعد :
در سال ۱۴۵۳ میلادی با تصرف قسطنطنیه توسط دولت مسلمان عثمانی امپراتوری روم شرقی سقوط کرد . اھمیت این حادثه و نیز شروع تحولات سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و مذھبی تازه در اروپا از نشانه ھای پایان این دوره است .
معادل تقریبی درتاریخ ایران :
از اواخر دوره ساسانیان تاتاسیس دولت صفوی تشریح دوره جدید محدوده زمانی :
از ۵۰۰ تا ۲۰۰ سال پیش
دلیل پایان این دوره وشروع دوره بعد
در سال ۱۷۸۹ میلادی انقلاب کبیر فرانسه چھره سیاسی اجتماعی اروپارادگرگون کرد تحولات علمی و صنعتی نیز در این دوره شروع شد به ھمین دلیل دوره پس از آنرا دوره متفاوت دانسته اند .
معادل تقریبی در تاریخ ایران :
از تاسیس دولت صفوی تاروی کار آمدن دولت قاجار تشریح دوره معاصر :
از حدود ۱۸۰۰ میلادی تا کنون دلیل پایان این دوره :
این دوره ھمچنان ادامه دارد معادل تقریبی در تاریخ ایران : از آغاز دولت قاجار تاکنون( ۱۱۷۴ ه.ش تاکنون )

رخدادھای مھم عصرحجر
حدود چھار میلیون سال پیش پیدایش استرالوپیکتوس (میمون جنوبی) برروی زمین
حدود ۲۵۰۰۰۰۰ سال پیش سپیده دمان عصر حجر
حدود ۲۰۰۰۰۰۰ سال پیش پیدایش ھوموھابلیس (انسان ماھر) حدود ۱۸۰۰۰۰۰ سال پیش پیدایش ھومو اریکتوس حدود۸/۱ تا ۷/۱ سال پیش نابودی ھومو ھابلیس
حدود یک میلیون تا ۷۰۰ ھزارسال پیش نابودی استرالوپیکتوس حدود پانصد ھزار سال پیش پیدایش ھومو ساپنیس
حدود دویست تا پنجاه ھزار سال پیش پیدایی ھوموھاپنیس در افریقا حدود یکصد ھزار سال پیش پیداییش انسان نئاندرتال حدود ۱۲۵ تا ۳۲ ھزار پیش عصرحجر میانی
حدود یکصد ھزار سال پیش پیدایی ھوموساپنس ساپنس در خاور میانه حدود شصت ھزار سال پیش پیدایی ھومو ساپنس ساپنس در استرالیا حدود پنجاه تا سی وپنج ھزارسال پیش نابودی انسان نئاندر تال حدود سی و دو تا ده ھزار سال پیش اواخر عصر حجر حدود بیست ھزار سال پیش پیدایش ھوموساپنس ساپنس در اروپا
نکتھ: حدود ھفت میلیون ساال پیش اولین موجودات شناخته شده شبیه به انسان امروزی نخستین بار پدیدار شد .

قدیمی ترین تمدن ھای کره زمین

سومر
حدود ۵۰۰۰ درکنار دجله وفرات بوجود آمد .
(سومر(بین النھرین) ۴۰۰۰ تا ۱۷۹۲ قبل از میلاد) نام پایتخت : شھرھای مختلف از جملھ» اور «
-نخستین کشور شھرھارا تأسیس کرد
-خط میخی را بوجود آوردند
– زیگورات و ترکه ھای آبیاری ساخت
– جنگ افزار ھا وزره مفروغین ساخت
سومـــــــــــــــــــــــــــــر بوسیله بابلیھا منقرض شد .
بابل
٠٠۴۵سال پیش در جنوب بین النھرین بوجود آمد پایتخت آن بابل بود از اقدامات آن دوره :
قوانین حمورابی کشاورزی
بابل بوسیله ایرانیان فتح شد .
آشور
۴٠٠٠ سال پیش شمال بین النھرین پایتخت : نینوا اقدامات آن دوره :
تاسیس کتابخانه جنگ جویی
آشور توسط ایرانیان سقوط کرد.
ایلام
حدود۴٠٠٠ سال پیش در کنار رود کارون نام پایتخت شوش اقدامات : استفاده از خط انقراض بوسیله آشوریھا فنیقیه
٠٠۵٣سال پیش در لبنان پایتخت : شھر صور
اقدامات آن عصر : اختراع الفبا – تجارت انقراض بوسیله ایرانیان مصر
حدود ٠٠٠۵ سال پیش در کنار رود نیل پایتخت : تب اقدامات : استفاده از خط سقوط بویسله ایرانیان لیدی
٣٠٠٠سال پیش درغرب ترکیه پایتخت : سارد اقدامات : اختراع پول – تجارت انقراق بوسیله ایرانیان یونان
٠٠٠۴سال پیش در یونان امروزی پایتخت : آتن اقدامات : کسب دانش از ملل دیگر فتح قسمتی از یونان بوسیله ایرانیان

 طاووس

 

ھمانطور که میدانید اول باید دید ظرافت یک حیوان در چه حد است و بعد متوجه خواھید شد که به چه دلیل این آثار در اینجا گذاشته شده بله طاووس حیوانی با ابھت است و معمولا از نماد این حیوان به عنوان قبر ملکه استفاده می شد این آثار در زمان اشکانی و ساسانی کاربرد بیشتری داشت و معمولا قبر در سمت نوک طاووس یا حتی روی خود قبر ھم گذاشته میشد و قبر به صورت دخمه ای میباشد .

ماھی


این نماد معنی پول و ثروت را می دھد و بیشتر در کنار نھر آب و چشمه ھا و باتلاق ھا بکار می رود در قسمت دم ماھی باید دنبال قبر باشید در قسمت دھان ماھی باید دنبال آثار دوم باشید اگر ماھی دارای پولک بود و شکم آن بزرگ در داخل یا زیر ماھی باید دنبال سنگ قیمتی بود که معمولا در قسمت تخمدان ماھی قسمتی از آن ساروجی است که دقیقا با ضربه کوچک به آن قسمت بزنید سنگ قیمتی نمایان میشود البته این در صورتی است که ماھی شکمش پر باشد

در صورتی که بالای سر یا زیر دم ماھی یک کاسه ھم بود باید در اطراف ماھی دنبال سنگ بزرگ باشید که زیر سنگ بزرگ سردابه یا اتاقک موجود است که دفینه در آن مدفون است .

تبر


این آثار در زمان قبل از اسلام کاربرد زیادی داشت و معمولا فقط سر تبر را به عنوان نماد استفاده میکردند البته تبر جزء دو و حتی سومین آثار از آخر به حساب می آید یعنی باید چند آثار را پشت سر بگذارید تا به تبر برسید . تبر نشان آخر است و نوک تیز تبر خبر از خزانه یا سفید خانه میدھد و ھر کجا که نوک تبر آنجا را نشانه رفته مکان مورد نظر ماست . معمولا متراژ باری که برای آثار تبر بکار رفته بین ۴ الی ۶ متر است چون این آثار معمولا در قسمت شمالی کشور در بین جنگلھا دیده میشود و به دلیل سست بودن خاک جنگلی متراژ کمی بالاست .

قیچی
اختراع اصلی قیچی توسط مصری ھادر ۱۵۰۰ سال پیش ازمیلاد بوده البته نه به این شکلی که ما استفاده می کنیم ولی در سال ۲ مه ۱۵۱۸ توسط لئوناردوداوینچی به شکل کنونی اختراع شد . از آن پس در تمام کشورھا بخصوص در ایران استفاده از آن رواج یافت و در دوره شیخ بھایی از آن به عنوان آثار دفینه و مسیر راه به کار رفت قیچی اگر در روی سنگی حجاری شده باشد و آن سنگ سرراه مال رو باشد نشان از مسیر راه است که نوک قیچی مسیر درست را نشان میدھد ولی اگر روی سنگی بزرگ در وسط جنگل باشد قسمتی که دسته قیچی در روی آن برجسته سازی شده زیرش
سنگ قیمتی یا الماس جاسازی شده البته در دوره صفوی و قاجاری در روی سنگ قبر خیاط ھا ھم از نگاره قیچی به عنوان نماد شغل فرد فوت شده استفاده می کردند .

تمساح
ھمانطور که میدانید تمساح حیوان شکارچی میباشد و برای طعمه خود به کمین مینشیند و آن را زیر نظر می گیرد تا در موقع مورد نظر شکار خود را انجام دھد پس باید در روبروی دید تمساح یا دنبال طعمه باشیم یا اگر تمساح جزء آثار آخر بود روبروی دید آن دنبال تپه ماھوری باشیم که مرکز تپه محل ورود ما به خزانه است دفینه ای را که برای آن از آثار تمساح استفاده میکنند بزرگ است . حال اگر فقط کله تمساح در روی زمین بود و تن نداشت این بار قضیه به طور کل فرق میکند و باید دقیقا زیر کله تمساح دنبال چاه باشیم که معمولا در این صورت علامت خاصی را روی سر به جا میگذارند که نشان چاه را تکمیل میکند و در بیشتر مواقع یا دایره یا مثلث است که ھر دو باز به چاه اشاره دارد . دفینه ای که در داخل چاه است بسیار گرانبھاست و به سختی میتوان به آن دست یافت و در زیر چاه راھرو ھایی تو در تو است کھبه یکدیگر راه دارند و معمولا اتاق اصلی که دفینه در آن موجود است را پلمپ کرده اند و به راحتی ھم قابل تشخیص نیست در اینجا میتوان توسط ضربه زدن فضای خالی اتاقک را مشخص کرد ولی ضربه باید آنچنان باشد که صدا بم شنیده شود چون قطر ساروج آن بسیار ضخیم است و به راحتی قابل تشخیص نیست .

سگ
از نماد این حیوان در اکثر مکانھا استفاده می شده و آن ھم به این دلیل بوده که سگ حیوانی وفادار بوده و مطیع امر صاحب خود .در مصر باستان ھم برای محافظت از اجساد و اموال خدایان پس از مرگ مسیر ورودی دخمه ھا را بامجسمه ھایی به شکل سرسگ و بدن انسان درست میکردند و به عنوان نگھبان عالم مردگان در آنجا جای میدادند .

در ایران باستان ھم از نماد سگ به عنوان نگھبان درب ورودی خزانه ھا وغارھای پلمپ شده که داخل آن اموال دولتی مدفون شده استفاده میکردند و سرباری آن را در زیر پای جلویی سگ جاساز میکردند . چون سگ این عادت را دارد که وقتی قضایی اضافه بر سازمان به او می دھیدآن را به گوشیه ای برده و دفن میکند .

الاغ
حیوان بارکش و نجیب و بیش از اندازه خود بار حمل میکند پس مکانی که در آن از آثار الاغ استفاده شده است دارای دفینه ی ارزشمندی می باشدو یکی از آثارھای مھم دولتی آن زمان بوده و حتی در کاروانھا ھم از آن استفاده میشده اگر این آثار به صورت تندیس باشد مرتبط با دفینه ی دولتی است که به محل سفید خانه اشاره میکند و معمولا پشت آن مھر وزیری خورده ولی اگر الاغ حجاری باشد مربوط به بار کاروان است و محل قرار گیری بار کاروانی با دولتی متفاوت است . باری که مختص به کاروان است در اطراف خود الاغ جاسازی شده و معمولا وقتی کاروانھا برای استراحت توقف میکردند .بار الاغ که در خورجین قرار داشت را در قسمت پھلوی الاغ میگذاشتند پس باید در کنار سنگ حجاری شده دنبال برآمدگی یا فرورفتگی و یا حتی سنگی متفاوت باشیم دفینه در آنجاست و متراژ بار ھم کم است و از ۳ متر تجاوز
نمیکند . ولی حال اگر الاغ مورد نظر به صورت تندیس بود باید در روبری آن دنبال تل خاکی و یا صخره سنگ یکپارچه بزرگ باشید دفینه درون تل یا غار پلمپ شده محفوظ است .

کاسه ھفت تایی
نماد قبر خانوادگی میباشد و یا باید روبروی آن کله قندی باشد و یا تپه ماھوری و حتی در اکثر مواقع دیده شده که لابه لای صخره ھا دربی پلمپ شده باز شده و در ته غار در قسمت کفه راھی به صورت چاه وجود دارد و در درون چاه قسمت انتھایی آن راھرویی وجود دارد که به درب دخمه منتھی میشود که اجساد ھمراه با وسایلشان در آنجا آرامیده اند معمولا کاسه ھا از بزرگ به کوچک ھستند و کاسه انتھایی که کوچک ترین کاسه به شمار میرود مسیر درست را نمایان می سازد. این قبرھا به احتمال زیاد شیمیایی ھستند و با بازشدن درب دخمه احتمال شیمیایی شدن زیاد است باید با تجھیزات وارد این جور قبرھا بشوید .

جغد
حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آن درون سوراخ ھا در بالای درختان تنومند و غارھاست چشمان جغد تیزبینند و برای معلوم کردن دقیق درب ھای ورودی از این حیوان به عنوان آثار استفاده کرده اند جغد حیوان شکارچی ھم ھست و بیشتر مواقع به عنوان آثار اول بکار میرود و شکار آن آثار اصلی میباشد اگر شکار در زیر پای جغد باشد دفینه در زیر پای جغد قرار دارد ولی اگر دید جغد به سمت حیوان خاصی باشد باید آن حیوان را دنبال کرد ولی اگر به مکان خاصی مثل دیوارصخره ای نگاه میکند باید دنبال باز کردن درب پلمپ شده باشید جغد حیوان شومی است برای ھمین باید خیلی احتیاط کنید تله ھای فروانی در انتظار شماست ولی پشت این تله ھا بار عظیمی نھفته است .

سنگ دوربین
یکی از آثارھایی که در ایران زیاد دیده میشود سنگ دوربین است و کار آن ھم تقریبا میشود گفت آسان است فقط کافیست به قسمتی که سوراخ آن گشادتر است نگاه کنید جلوی دید سوراخ ھر آثاری را که مشاھده کردید محل مورد نظر شماست اگر روی سنگ دوربین حجاری صلیب یا + بود معنی قبری مھم را در جلوی دید میدھد و در بعضی اوقات تپه یا تل میباشد که در این صورت مرکز تل محل مورد نظر میباشد اگر روی سنگ عکس فلش ھم بود معنی دوبار در مسیر سنگ را میدھد فلش سرباری را نشان میدھد که با سنگھای انباشته معلوم میشود .

نماد گوزن

این نماد بیشتر در روی صخره ھا حکاکی میشود که معنی خاصی ندارد و بیشتر به منطقه شکار اشاره دارد و نشان دھنده محل شکار درباریان بوده ولی اگر به صورت تندیس باشد کاملا عکس قضیه است و نماد کامل دفینه است گوزن حیوان با عظمتی است و این نماد بیشتر متعلق به دولت میباشد که در آن زمان برای نشان کردن محل دفینه از آن استفاده شده است و به صورت کمیاب دیده میشود محل علامت گذاری با این حیوان در اراضی , در منطقه جنگلی و کوھپایه ھا است اگر این حیوان در حال غذا خوردن باشد دفینه دقیقا زیر مکان علف خوردن او می باشد ولی اگر در حال نگاه کردن باشد دفینه دقیقا مسیر دید اوست ولی اگر در حال فرار باشد و جفت پای عقب او به ھوا باشد و جفت پای جلوی او در روی زمین دفینه دقیقا جایی قرار میگیرد که گام بعدی یا پرش بعدی گوزن است دفینه ھایی که توسط این نماد بدست آمده بیشتر ابزار آلات جنگی و جواھرات بوده در اکثر اوقات ھم سفید خانه یا ۳ خم خسروی بوده .

فیل

نماد قدرت و جنگ این حیوان به خاطر قدرت زیاد در جنگھا کاربرد اساسی داشت و به خاطر بزرگ بودن این حیوان معمولا ایرانیھا در جنگھا بر دشمن ظفر میافتند این نماد بیشتر مخصوص پادشاھان بود چون بعد از جنگ کردن و شکست دادن یک قلعه یا دھکده اموال آنھا را به غارت برده و در راه در بالای بلندی این نماد را بکار میبردند و اموال را در آنجا دفن میکردند تا برای حمله به قلعه یا دھکده بعدی دستوپاگیر آنھا نشود بنابراین اشیاء غارت شده را به درون غارمیبردند یا به صورت تل خاکی آن را مدفون می کردند و نماد فیل را در روبروی غار پلمپ شده یا تل خاکی در آن سوی دره روی شیب دره بنا میکردند به این صورت که اگر خرطوم فیل به سمت پایین دره بود باید در پایین دره به دنبال تل خاکی یا آثار دوم بود و در کنار آن رودخانه یا چشمه ای وجود داشته که آثار دوم نشان دھنده تل یا حتی خود مکان اصلی بود . ولی اگر خرطوم فیل در خاک فرو رفته بود دفینه در زیر آنقرار داشت و اگر خرطوم نداشت و یا کوتاه بود روبروی دید فیل غار پلمپ شده وجود دارد حال اگر خرطوم یا شکم فیل بزرگ بود درون آن مقداری سکه جاساز شده که سربار آن میباشد .

اژدھا

نماد وحشت و قدرت کاربرد آن در روی سردرب غارھا و ستونھا برای رعب و وحشت بود تا به دشمنان و مردم قدرت خود را نشان دھند به عنوان علامت خطر یا ھمان تله ھم کاربرد داشت اگر این نماد روی صخره باشد باید زیر آن دنبال غار مسدود شده باشید کار سختی را پیش رو دارید پراز تله و راه پر پیچ و خم ولی معمولا سرباری را در زیر دھان یا شکم خود اژدھا مخفی میکردند تا اگر شخصی به آن منطقه دست یافت سربار آن را بگیرد و دنبال باری اصلی نرود . ھمانطور که توضیح دادم این نماد در جاھای دیگر ھم استفاده میکردند. روی ستون ھا روی دیوارھا که ھیچکدام آنھا معنی دفینه را نمیدھند و فقط برای نمای ابھت ستون ھا و دیوارھا بکار رفته ولی اگر اژدھا را درون راھرو و یا تونل دیدید بدانید که تله ای خطرناک در انتظار شماست و گاھی ھم این نماد در زیر تونل ھا طوری طراحی میشد که از دھان آن آتش یا تیر پرتاپ میشد پس حواستان کاملا جمع باشد که با چه چیز روبرو ھستید ساختار این تله ھا به این صورت است که اھرمی در مسیر راه به صورت سنگ فرش در مسیر کف راھرو کار گذاشته شده که با فشار آمدن پای شما روی آن فعال شده و از دھان اژدھا شروع میکند به پرتاپ تیر و یاآتش باید مسیر حرکت خود در تونلھا را به دقت بررسی کنید .

زن لخت

نمادی برای ملکه یا یکی از زنان مھم خانواده سلطنتی این نماد ھم به عنوان یادبود استفاده میشد ھم برای دفینه مختص به اموال ھمان تندیس. برھنه بودن تندیس به این معنی بود که شخصیا باکره بود یا تازه عروساگر در جایی به این آثار دست یافتید باید اول بررسی کنید که متعلق به نماد یادبود است یا دفینه فرق آنھا مشخص است اگر سر زن به سمت آسمان بود یا به جایی اشاره ای نداشت معنی یادبود را میدھد ولی اگر به جایی خیره یا با انگشت به آن قسمت اشاره میکرد معنی دفینه ای در آن قسمت که اشاره دارد است .خزانه ای در آنجا وجود دارد که یا در صخره به صورت پلمپ میباشد یا تل خاکی که اگر تل بود دقیقا جایی را که اشاره دارد منطقه حفاری را نشان میدھد زیر تل به صورت دخمه است و راه رو دارد که معمولا از ۱۰ الی ۲۰ گام درازا دارد که آخر آن دخمه و اموال وجود دارد .

گل آفتابگردان

نماد دیگر از نشان قبر البته این بار قبر زن این نماد در کاخھا به عنوانتزئین کنار درب و راه پله ھا ھم استفاده میشد که نمونه آن در تخت جمشید ھم موجود است ولی در قبرستان ھا ھم روی سنگ قبر زنھا از آن استفاده میشد و دلیل خاصی بر بودن دفینه را ندارد بستگی به نوع قبر دارد که چه تزئیناتی دیگری روی سنگ قبر حکاکی شده است اگر ظرافت داشت میشه گفت که داخل قبر اشیائی موجود است البته نمیشود زیاد روی آن حساب کرد چون معمولا این گونه قبرھا داخلشان دست بند یا گوشواره و سنجاق سر موجود است و بعضی از آنھا از نظر ارزشی پایین میباشند کمو بیش میشود که قیمت داشته باشند .

موش
یکی دیگر از نماد ھای دفینه برای اینکه این حیوان در انبار ھا و سوراخ ھای تاریک زندگی میکند از این نماد ھم به مفھوم رساندن ھمین معانی استفاده کرده اند ھر کجا که نماد این حیوان وجود دارد باید در مسیر دید او دنبال حفره یا فرورفتگی باشید موش غذای خود را به زیر زمین برده و در آنجا انبار میکند پس باید بعد از مسیر حفره دنبال انبار یا اتاقک باشیم دفینه داخل اتاق محفوظ است و معمولا دفینه در ۳ الی ۴ متری وجود دارد دفینه زیاد بزرگ نیست در حد یک دیگ میباشد .

روباه
نماد دروغ و نیرنگ باید مواظب بود شما را گمراه میکند اگر حیوان بی دم بود باید در مسیر دید او تپه یا ھمان قلعه باشد ولی اگر دم داشت باید در مسیر دم او به جلو بروید چون روباه مکار است و مسیر را به شما اشتباه میگوید اگر روباه روی سنگی حجاری شده بودو سنگ روبروی تپه بود ۳ تا ۵ گام در جلوی سنگ به سمت آفتاب درآمدگی در ۲ متری کوزه ای نمایان میشود که داخل آن یک پوست و یک الی دو سنگ روی آن داخل کوزه قرار دارد که نسخه خود تپه میباشد . ولی اگر روباه به صورت تراش خورده یا ھمان تندیس بود به سمت دم آن باید تل خاکی باشد که در قسمت شروع تل به سمت غروب یا طلوع راھی تنگ وجود دارد که باید در اول سینه خیز به داخل آن رفت و بعد گشاد میشود که به سفیدخانه راه دارد در راھرو خاک سرند شده وجود دارد که باید تخلیه شود مسیر درست است اگر در مسیربه دوراھیرسیدید و روی دیواره فلشی بود و مسیر را به شما نشان میداد به آن سمت نروید که تله وجود دارد دقیقا باید در مسیر مخالف آن بروید .

به خواندن ادامه دهید